Regulamin

Uchwalonego na zebraniu członków w dniu 7 października 2019 w Lubiczu Górnym.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubicza – Wspólnota” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Wspólnotą.

2.Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Siedzibą Wspólnoty jest Lubicz Górny, ul. Komunalna 11, 87-162 Lubicz.

4. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Wspólnoty jest jego prezes lub w jego zastępstwie vice prezes. Na zebraniu powołano:

a) prezesa Piotra Lipińskiego

b) vice prezesa Jarosława Machajewskiego

c) skarbnika Wandę Dytrych

5. Wspólnota jest związana na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach:

a) działalność Wspólnoty oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków,

b) Wspólnota pozyskuje środki na swoją działalność ze składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

6. Celem Wspólnoty jest:

a) działanie na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury,

b) popularyzowanie wiedzy kulturalnej wśród społeczeństwa,

c) promocja i popieranie działań zmierzających do poprawy warunków życia, zamieszkania i pracy,

d) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

e) informowanie władz samorządowych o potrzebach mieszkańców.

7. Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań prelekcji, wystaw oraz innych imprez,

b) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,

c) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

e) wspieranie działań zmierzających do rozwoju naszej miejscowości,

f) wydawanie oświadczeń i komunikatów,

g) współpracę z mediami,

h) współpracę z samorządem terytorialnymi organizacjami społecznymi w zakresie spraw prowadzonych przez wspólnotę,

i) inne działania realizujące cele statutowe.

8. Zmiany w regulaminie Wspólnoty dokonuje się na walnym zebraniu członków większością kwalifikowaną co najmniej co najmniej2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu członków.

9. Sposób ubycia i utraty członkostwa następuje z dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie przewodniczącemu Wspólnoty, śmierci członka.

10. Rozwiązanie Wspólnoty, odwołanie przewodniczącego wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Regulamin Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lubicza ‘Wspólnota”

Lista członków założycieli